Població per grup d’edat, gènere i nucli

VISIÓ SOCIODEMOGRÀFICA

Totes les visions

Mapa de la població per grup d’edat, gènere i nucli

El panell representa com es troba distribuïda la població que viu a Formentera per diferents grup d’edat i gènere (H: homes, D: dones) des de l’any 2011 fins a l’actualitat. Les dades es poden filtrar per any i nuclis, si es clica en algun o alguns dels filtres, en el mapa i la taula apareixerà la informació específica seleccionada. Les dades venen representades en valors absoluts i totals acumulats.

Població per grup d’edat, gènere i nucli

Aquest panell representa les dades de la distribució dels habitants de Formentera, segons el nucli de residència. L’històric és des de l’any 2011 fins a l’actualitat. Les dades es poden filtrar per any, nucli, edat i gènere. Venen representades en valors absoluts i %.

Empadronaments per franges d’edat i gènere

Es presenta l’històric dels empadronaments a Formentera segons el grup d’edat i el gènere de la població des de l’any 2009 fins al 2022.

Vols més informació?

Pots contactar amb l'Observatori de Dades Formentera i rebre més informació

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.