Visió Educació i Esports

L’ésser humà és un ésser plenament social que viu i conviu en un ambient divers compost d’una diversitat d’individus que pensen, actuen i reflexionen partint d’una sèrie de valors. En una societat democràtica i participativa com la nostra, els valors per excel·lència són la llibertat, la convivència, el respecte, la tolerància i la defensa dels drets propis. Ens endinsem doncs, dins d’un marc molt complex, en el qual es comprèn el valor com a marc referencial de judici i com a patró d’orientació de la vida de la persona que pertany a l’àmbit del coneixement del subjecte i que inclou el concepte del qual és desitjable. Per tant, afirmarem que els valors són els qui defineixen els nostres interessos, les nostres inquietuds i la manera com interaccionem amb els altres, motiu pel qual els valors en l’àmbit educatiu són fonamentals per dur a terme la docència amb èxit.

Per l’aprenentatge d’aquests valors, la família i l’escola són els agents més responsables, ja que és l’àmbit que més ens envolta com a éssers humans. Per aquest motiu, la família i l’educació han de proporcionar, de manera coordinada, als nens i nenes l’adquisició d’hàbits que amb el temps arribaran a racionalitzar, una sèrie de models de conducta basats en:

• Valors biològics: necessitats bàsiques com els aliments, la salut, etc.
• Valors intel·lectuals: donen lloc a l’origen cultural dels infants
• Valors ecològics: l’atenció, el respecte i l’estima pel medi en què es desenvolupa la vida.
• Valors morals: el respecte, la tolerància, la solidaritat i la veritat, que són els pilars fonamentals de les relacions afectives amb el món i amb els altres.
• Valors religiosos: són propis dels creients i la seva orientació es troba molt influenciada per la família.

Educar mitjançant els valors suposa una decisió metodològica, no de continguts, atès que els nens i nenes els aprendran amb l’exemple i els podran incorporar a totes les activitats i àrees en un futur per tal d’aconseguir una plena incorporació a la vida social.

L’educació és el procés pel qual la societat transmet coneixements, aptituds i valors als infants i adults. És qualsevol acte o experiència que té un efecte formatiu en la ment, el caràcter o la capacitat física d’un individu. S’ha de distingir entre l’educació informal (en la família, al carrer, en la comunitat, l’aprenentatge per imitació, l’autoaprenentatge) i l’educació formal (en escoles i altres institucions dedicades a la formació). En totes les seves formes és una part essencial del procés de socialització, que proporciona eines i coneixements per viure en la societat.

L’educació formal es divideix en una sèrie d’etapes conegudes al sistema espanyol com educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, seguit per formacions superiors, professionals, postgraus i l’educació permanent per adults.

El dret a l’educació és un dret humà fonamental reconegut per la Declaració Universal dels Drets Humans a l’article 26: «Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental.» També figura a l’article 2 del primer Protocol de la Convenció Europea de Drets Humans, i igualment al Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides de 1966 garanteix aquest dret a l’Article 13.

Grans filòsofs han reflexionat sobre l’educació i ens han transmès els seus pensament per a la nostra reflexió i interpretació

“La ment no es un got per a omplir, sino un llum per encendre” – Plutarc de Queronea.

“L’educació consisteix a dirigir els sentiments de plaer i dolor cap a l’ordre ètic”. Aristòtil

“Les tres parts del mètode educatiu: maièutica (l’art de fer néixer o art de donar llum: l’humà pensador), l’anamnesi (capacitat per recordar coneixements oblidats) i l’amor”. Plató i Sòcrates

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.